Hướng dẫn cài đặt APACHE, PHP 5.6, MARYADB (LAMP) trên Centos 6.9 64bit

Do đã xuất hiện từ lâu nên LAMP (viết tắt của Linux, Apache, MySQL, và PHP) được dùng rất phổ biến trên thế giới.

Các bước cài đặt LAMP trên CentOS

Ở đây mình dùng server Centos 6.9 64bit mới chưa cài gì cả.

Cập nhật Package

Trước khi làm việc ở Centos , bạn nên tiến hành cập nhật gói phần mềm của Centos lên phiên bản mới nhất với lệnh:

yum update -y

1. Cài Đặt Apache

yum install httpd -y

Khởi động Apache

service httpd start

Set Apache tự khởi động khi restart Server

sudo service httpd start
sudo chkconfig httpd on

Nếu sử dụng VPS ở Vultr, port 80 sẽ bị chặn, khi truy cập vào IP sẽ bị báo lỗi ERR_CONNECTION_REFUSED. Bạn hãy thực hiện thêm thao tác mở port như sau:

/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
/etc/rc.d/init.d/iptables save

Mình thường không sử dụng Iptables nên tắt luôn bằng lệnh

service iptables stop
chkconfig iptables off

Bây giờ bạn có thể truy cập thứ bằng địa chỉ ip của server trên trình duyệt web: http://YourIPAddress

 

Còn tiếp…

Filed under: Quản trị ServerTagged with: , , , ,