Hướng dẫn cài đặt UniFi Cloud Controller trên Server Centos 6 64bit

Khuyến cáo: bạn nên sử dụng các dịch vụ cho thuê Server hoặc VPS ở Việt Nam và máy chủ đặt tại Việt Nam để tránh trường hợp băng thông quốc tế bị giới hạn bởi các nhà mạng tại Việt Nam.
Bài viết này được thực hiện trên Server (VPS) được mua tại vultr.com

Cấu hình Server (VPS):

  • Location: Singapore
  • Hệ điệu hành: CentOS 6 x64
  • CPU: 1
  • Ram: 512MB
  • Băng thông: 500GB

Link nhanh:

Cập nhật Centos, đảm bảo CentOS được cập nhật trước khi tiến hành cài đặt UniFi Cloud Controller.

Bạn có thể chạy lệnh cập nhật:

yum update -y

Cài thêm 1 số lệnh cần thiết

yum install wget -y
yum install unzip -y

Cài đặt MongoDB.

MongoDB là một mã nguồn mở NoSQL phổ biến và được UniFi sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

1. Cài đặt MongoDB repo.

Tạo 1 file đuôi repo mới

vi /etc/yum.repos.d/mongodb.repo

Copy và paste dòng bên dưới vào.

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/
gpgcheck=0
enabled=1

2. Chạy cài đặt MongoDB

yum install -y mongo-10gen mongo-10gen-serverCài đặt Java JRE.

UniFi Cloud Controller được viết bằng Java nên cần có Java mới có thể chạy được.

1 .Tài về bản Java 8u191

wget http://ftp.wsisiz.edu.pl/pub/pc/pozyteczne%20oprogramowanie/java/8u191/jre-8u191-linux-x64.rpm

2. Cài đặt Java

rpm -ivh jre-8u191-linux-x64.rpm

Cài đặt UniFi.

https://www.ubnt.com/download/#!unifi

1. Tài về Mã nguồn UniFi

Tại thời điểm viết bài này UniFi Cloud Controller là bản 5.9.29

wget http://www.ubnt.com/downloads/unifi/5.9.29/UniFi.unix.zip

Sau khi tải về, giải nén tập tin UniFi.unix.zip

unzip -q UniFi.unix.zip

Chuyển thư mục UniFi sau khi được giải nén và folder /var

mv ./UniFi /var

Kết nối UniFi đến Mongod

cd /var/UniFi/bin/
sudo ln -fs /usr/bin/mongod mongod

2. Tạo UniFi Service

vi /etc/init.d/UniFi

Copy và paste dòng bên dưới vào.

#!/bin/bash
# chkconfig: 2345 95 20
# description: UniFi system
# processname: UniFi
ctrl_start()
{
#nohup java -jar JarFile.jar >myLogFile 2>>myErrorFile&
java -jar /var/UniFi/lib/ace.jar start &
}
ctrl_stop()
{
java -jar /var/UniFi/lib/ace.jar stop &
}
ctrl_restart()
{
ctrl_stop
sleep 1
ctrl_start
}
case "$1" in
start)
echo -n "starting UniFi system"
ctrl_start
echo " service started"
;;
stop)
echo -n "stopping UniFi system"
ctrl_stop
echo " service stopped"
;;
restart)
echo -n "restarting UniFi system"
ctrl_restart
echo "service restarted"
;;
*)
echo "usage: service UniFi {start|stop|restart}"
;;
esac
exit 0

Chmod file UniFi

chmod +x /etc/init.d/UniFi

Set UniFi tự chạy khi server khởi động lại

chkconfig UniFi on

Tắt dịch vụ iptables

service iptables stop
chkconfig iptables off

Khởi động lại server

reboot

Sau khi reboot lại server CentOS, bạn có thể vào đường dẫn https://ip_server:8443 để bắt đầu sử dụng UniFi Cloud Controller

Giao diện sẽ xuất hiện như hình dưới

UniFi Cloud ControllerFiled under: Hướng dẫn cấu hình thiết bị Unifi – EdgeRouter, Quản trị Server, Thiết bị mạngTagged with: , , ,