Kiểm tra port camera

Hướng dẫn

Địa chỉ IP WAN Là địa chỉ ip WAN hiện tại của modem bạn đang kết nối .

PORT cần kiểm tra Là cỗng trên thiết bị đầu ghi hình mà bạn kiểm tra đã thông ra internet hay chưa.

Mẹo:

Bạn có thể nhập tên miền vào khung Địa chỉ IP WAN để kiểm tra tên miền khác.

Bạn có thể kiểm tra nhiều port cùng một lúc với việc thêm dấu phẩy giữa mỗi port cần kiểm tra. (ví dụ: 80,34567,34599)